Register
Home
PDF พิมพ์ อีเมล

การสื่อสารกับ “จิตจักรวาล”

bible

อาจารย์ปริญญา ตันสกุล  บันทึกพระคัมภีร์ “จิตจักรวาล” เอาไว้ทำไม?

          คัมภีร์จิตจักรวาล ในรูปของหนังสือชุดจิตจักรวาล ซีรี่ส์ ทุกเล่ม เป็นหนังสือประเภทนิวเอ็จ แนวอภิปรัชญา (META PHYSICS) ซึ่งเป็นศาสตร์ชั้นสูงที่อยู่นอกเหนือกรอบความรู้ของวิชาฟิสิกส์ (Physics) ของมนุษย์ปัจจุบัน และยังเป็นแก่นความรู้ของศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณ ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์พฤติกรรม และศาสตร์ด้านปรัชญาอีกด้วย

          คัมภีร์จิตจักรวาล ทุกๆซีรี่ส์ เป็นหนังสือที่อธิบายความจริงทุกสิ่งอย่างของมนุษย์ ทั้งในมิติทางกายภาพ คือ กายสังขาร และในมิติทางพลังงานด้านของแก่นแท้ คือ มิติแห่งจิตใจและจิตวิญญาณ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับเพื่อนมนุษย์ ดาวเคราะห์โลกของตนเอง ทุกสรรพสิ่งที่ดำรงอยู่ในระบบเดียวกัน และทุกสรรพสิ่งที่ดำรงอยู่ในเอกภพอันไพศาลนี้ อันเป็นสรรพความรู้ใหม่ด้านโลกียธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมระดับโลกทางกายภาพ และความรู้ใหม่ด้านโลกุตรธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมระดับเหนือโลกขึ้นไปอีก นั่นคือ สัจธรรมในด้านของจิตและจิตวิญญาณอันเป็นมิติทางพลังงานนั่นเอง ทั้งนี้เพื่อให้มนุษย์รู้จักคิดตั้งคำถามและค้นหาคำตอบกันให้ได้ว่า

              (1) ตนเองเป็นใคร
              (2) มาจากไหน
              (3) มาเกิดเป็นมนุษย์โลกกันทำไม
              (4) ตนมีหน้าที่ต้องทำสิ่งใดบ้าง
              (5) เป็นมนุษย์ให้เป็นต้องปฏิบัติตนเช่นไร
              (6) เป้าหมายสูงสุดของการเป็นมนุษย์คืออะไร?

          ด้วยเหตุนี้เอง คัมภีร์จิตจักรวาล ซึ่งเป็นหนังสือชุดจิตจักรวาลซีรี่ส์ทุกๆเล่ม จึงมิใช่หนังสือสอนศาสนาใดศาสนาหนึ่งอย่างจำเพาะเจาะจง มิใช่หนังสือที่ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของศาสนาหรือว่าลัทธิใดๆ มิได้เป็นหนังสือที่มีแนวคิดในการสร้างศาสนาใหม่หรือลัทธิใหม่แต่อย่างใด และมิได้เป็นหนังสือที่มีเจตนาจะจาบจ้วงล่วงเกินลัทธิใด ศาสนาใด แม้ว่าถ้อยความบางตอนอาจใช้ศัพท์หรือถ้อยคำที่มีปรากฏอยู่ในคำสอนของบางศาสนาปนอยู่บ้าง แต่ที่เลือกนำมาใช้เพราะเป็นคำสากลในภาษาไทยที่ใช้แล้วสื่อความหมายให้เข้าใจตรงกันได้มานมนาน

          อาจารย์ปริญญา ตันสกุล ใช้กระบวนการถ่ายทอดคลื่นความคิดจากองค์จิตจักรวาล ในระบบจิตสู่จิตด้วยกรรมวิธีที่เรียกว่า Vertical Telepathy เพื่อนำเอาผลึกแห่งการคิดรู้ทั้งหมดที่ได้รับมาบันทึกไว้เป็นตัวอักษรแทนการพูด โดยผลึกแห่งการคิดรู้ ที่องค์จิตจักรวาลทรงประทานถ่ายทอดมาให้บันทึกไว้เป็นคัมภีร์เพื่อมวลมนุษย์โลกยุคพลังงานใหม่นั้น มีเป้าหมายสำคัญรวม 6 ประการ คือ

              (1) ประกาศสัจธรรมทั้งระดับโลกียธรรมและโลกุตรธรรมที่มนุษย์ทุกคนต้องรู้
              (2) ให้ความรู้ใหม่ที่มนุษย์กำลังใฝ่รู้แต่ยังไม่รู้
              (3) ให้ความรู้ใหม่ที่ถูกต้องถ่องแท้แก่มนุษย์ ที่กำลังรู้ผิด หลงผิด และคิดเข้าใจผิดๆอยู่ได้แก้ไข
              (4) ให้ความรู้ใหม่ๆที่มนุษย์ยังไม่รู้ว่าตนจะต้องรู้
              (5) แจ้งข่าวสารการชำระโลกที่เลวร้าย ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ ให้ชนทุกชาติทุกศาสนาได้ล่วงรู้
              (6) เพื่อใช้เป็นคัมภีร์หลักในการดำเนินชีวิตสำหรับมนุษย์โลกยุคพลังงานใหม่ หลังการชำระโลกสิ้นสุดลง

          ดังนั้น ถ้าผู้ใดได้อ่านคัมภีร์จิตจักรวาล ซีรี่ส์ใดก็ตาม หรือได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังการสื่อสัญญาณสดเพื่อการถ่ายทอดคลื่นความคิดจากจิตจักรวาลเป็นพระโอวาท โดยอาจารย์ปริญญา ตันสกุล แล้วพบเจอหรือได้สดับกับคำว่า  “พระบิดา”  “พระบิดาแห่งจิตวิญญาณ”  “พระผู้เป็นเจ้า”  “พระผู้สร้าง”

          มนุษย์ก็จงอย่าเพิ่งสรุปเหมาเดาว่า คัมภีร์จิตจักรวาลดังกล่าวนั้น หรือการที่อาจารย์ปริญญากล่าวพระโอวาทขององค์จิตจักรวาลนั้น เป็นการประกาศคำสอนของศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เป็นการแอบอ้างศาสนาอื่นๆเพื่อสร้างลัทธิใหม่ศาสนาใหม่ หรือเป็นการบ่อนทำลายศาสนาหนึ่งศาสนาใดด้วยความไม่ใสพิสุทธิ์โดยเด็ดขาด

          มนุษย์จักต้องรู้ว่า ไม่ว่าข้อความใดและความรู้ใดก็ตาม หากเป็นสัจธรรมในระดับโลกียธรรมอันเป็นธรรมะในมิติทางกายภาพ และสัจธรรมในระดับโลกุตรธรรมอันเป็นธรรมะในมิติทางพลังงานด้านจิตวิญญาณแล้ว ไม่ว่าผู้ใดจะกล่าว กล่าวไว้ที่ไหน และกล่าวเมื่อใดก็ตาม มันจะต้องสอดคล้องตรงกันเสมอจึงจะยืนยันได้ว่าถ้อยความหรือบทความนั้นถูกต้องถ่องแท้ และสามารถเรียกว่า สัจธรรม ได้อย่างเต็มปากเต็มคำ

          การกล่าวสัจธรรมนั้น ไม่ว่าใครจะเป็นผู้กล่าว กล่าวเอาไว้ที่ไหน กล่าวไว้ตั้งแต่เมื่อใด ใครกล่าวก่อนกล่าวหลัง ถ้อยความที่กล่าวย่อมเหมือนกันตรงกันเสมอ จะยึดเอาว่าใครเป็นเจ้าของเพราะเป็นผู้กล่าวเอาไว้ก่อน และใครกล่าวทีหลังเป็นผู้ลอกเลียนแบบแอบอ้างคงมิได้ เพราะความหมายของสัจธรรมมันมีนัยบ่งชี้อยู่ในตนเองแล้วว่า "เป็นความจริงที่จริงแท้"

          มนุษย์จึงต้องรู้ว่า ไม่ว่าจะเป็นสัจธรรมคำสอนในศาสนาใด โดยศาสดาพระองค์ใดก็ตาม ต่างล้วนมีต้นธารแห่งสัจธรรมมาจากแหล่งเดียวกัน นั่นคือ ต่างรับสืบทอดมาจากพระบิดาผู้ทรงเป็น “จุดศูนย์กลางของจักรวาลสากล” และทรงเป็นพระผู้ให้กำเนิดหรือพระผู้ทรงกำหนดสร้างทุกสรรพสิ่งในเอกภพอันไพศาลนี้ ที่กล่าวพระนามว่า จิตจักรวาล ด้วยกันทั้งสิ้น

article separator

 

Links ที่น่าสนใจ

FB1

Psy1

ผลงานหนังสือ

ผู้ออนไลน์ขณะนี้?

เรามี 54 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ลิขสิทธิ์ jitchakraval.com

     ไม่ว่าจะเป็นข้อความ บทความ โลโก้ รูปภาพ วีดีโอ เทปบันทึกเสียงรายการ และเนื้อหาใดๆในเว็บไซต์ www.jitchakraval.com ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของนายปริญญา ตันสกุล  การคัดลอก ทำซ้ำ หรือดัดแปลงเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตจากนายปริญญา ตันสกุล ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ถือว่าเป็นการละเมิด พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 จะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ชมรมจิตจักรวาล

   -ต้องการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ใหม่ ที่ถ่ายทอดมาจากองค์จิตจักรวาลดวงใหญ่ พระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลาย เพื่อเป็นแนวทางใหม่ในการปฏิบัติธรรม สำหรับมวลมนุษย์ในยุคพลังงานใหม่
   -แจ้งข่าวสารการชำระโลกครั้งสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อเตรียมกาย เตรียมใจ เตรียมสติปัญญา รอรับเหตุการณ์ที่รุนแรงถึง 56 วัน 8 ราตรี ที่กำลังจะมาถึงก่อนปี ค.ศ. 2030 นี้

สมัครรับข่าวสาร

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Copyright © 2018. เว็ปไซต์เผยเเพร่องค์ความรู้จากองค์จิตจักรวาล โดย อ.ปริญญา ตันสกุล. Designed by Shape5.com

S5 Box