Register
Homeหน้าแรก /  จิตจักรวาลเป็นใคร?
PDF พิมพ์ อีเมล

"จิตจักรวาล"เป็นใคร

JIT-Image

          “จิตจักรวาล”  เป็นองค์ความรู้ผู้สูงส่งของ อาจารย์ปริญญา ตันสกุล และทรงเป็นผู้ประทานพระมหาภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ 60,000 ปีโลกของพระองค์ ให้แก่อาจารย์ปริญญา เพื่อเป็นตัวแทนในพระองค์แต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติหน้าที่สำคัญซึ่งสามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้ รวม 3 ประการ คือ

             (1) เป็นผู้กล่าวพระโอวาทแทนพระองค์ เพื่อสร้างสติทางวิญญาณแก่มวลมนุษย์ทุกๆคนในยุคสุดท้ายนี้ให้จงได้ ก่อนกาลชำระโลกครั้งที่สี่นี้จะเริ่มต้นขึ้นและสิ้นสุดลง เพื่อนำพาตนเองก้าวสู่โลกยุคพลังงานใหม่ที่พระองค์ทรงกำหนดไว้กันได้อย่างองอาจสง่างาม ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณผู้ทรงให้กำเนิดถ้วนทุกสรรพสิ่งในจักรวาลอันไพศาลนี้

             (2) เป็นผู้บันทึกพระคัมภีร์จิตจักรวาล อันเป็นข้อสัจธรรมความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ โลก และจักรวาล ทั้งด้านโลกียธรรมและด้านโลกุตรธรรม ซึ่งพระองค์ทรงถ่ายทอดผ่านคลื่นการคิดของอาจารย์ ในระบบจิตสู่จิตเพื่อบันทึกเอาไว้ให้มวลมนุษย์ทั้งหลายได้เรียนรู้ ได้ใช้เป็นหลักฐาน และได้ใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตร่วมกันบนโลกใบนี้อย่างสุขสงบและสันติ จนตลอดอนันตกาล

             (3) เป็นผู้แจ้งข่าวสารการชำระโลก ต่อมวลมนุษย์แห่งดาวเคราะห์โลกเสรี ในช่วงปลายยุคพลังงานเก่า ซึ่งเป็นช่วงเวลาสุดท้ายก่อนวันสิ้นยุคของมนุษย์ให้ได้รับรู้กันล่วงหน้า เพื่อจะได้เตรียมตนเองและจิตวิญญาณเอาไว้ให้พร้อมต่อการเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตโลกในทุกๆด้าน รวมทั้งมหันตภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆที่จะเกิดขึ้นที่รุนแรงที่สุดเหนือการคิดคาดหมายของมนุษย์อีกด้วย

          “จิตจักรวาล” ทรงเป็น “จิต” หรือ แก่นแท้ ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลอันไพศาลนี้

          “จิตจักรวาล” เป็นรูปธรรมทางพลังงานรูปธรรมแรกสุด ที่ทรงอุบัติขึ้นด้วยพระองค์เอง จากสนามพลังงานสากลที่มีการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ด้วยอัตราเร็วคงที่ 24,000 รอบต่อวินาที โดยทรงมีคุณสมบัติหลักๆรวม 3 ประการ คือ

             (1) ทรงมีความรักเป็นพลังอำนาจสูงสุดในตนเอง

             (2) ทรงเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่มีความสมดุลอยู่ในตนเอง

             (3) ทรงมีจิตสำนึกเป็นของตนเอง

กล่าวคือ ทรงสามารถที่จะสั่นสะเทือนตนเองเพื่อการสัมผัสรับรู้ เพื่อการนึกคิดสร้างสรรค์ เพื่อการแสดงออกและการกระทำใดๆในทุกๆมิติของการสั่นสะเทือน เพื่อการบันทึกจดจำและเพื่อทรงรู้เรียนรู้ในทุกสรรพสิ่ง

           “จิตจักรวาล” ทรงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการอุบัติขึ้นของทุกสรรพสิ่ง ทั้งที่เป็นรูปธรรมในมิติทางพลังงานและรูปธรรมในมิติทางกายภาพ อันหมายถึง สรรพสิ่งทั้งหมดที่มีอยู่จริงในสนามพลังงานจักรวาลอันไพศาลนี้ เพราะเหตุว่าพระองค์เป็นผู้ทรงกำหนดสร้างทุกสรรพสิ่งขึ้นมานั่นเอง

           “จิตจักรวาล” ทรงเป็นจุดสิ้นสุดของทุกสรรพสิ่ง ที่ดำรงตนเองอยู่ในสนามพลังงานจักรวาลอันไพศาลนี้

           “จิตจักรวาล” ทรงเป็นศูนย์กลาง หรือ “ศูนย์รวม” ของทุกสรรพสิ่งที่ดำรงรูปธรรมอยู่ในห้วงจักรวาลนี้ และทรงเป็นผู้กำหนดกฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่ง ที่ไม่มีผู้ใดสามารถจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือปฏิเสธได้ โดยกฎเกณฑ์แห่งการสมดุลกันที่ว่านี้ คือ สิ่งที่มนุษย์โลกทั้งหลายเรียกกันว่า “สัจธรรม” นั่นเอง

          “จิตจักรวาล” ทรงเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งที่ดำรงอยู่ในระบบเอกภพ และทรงเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือพระผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณที่เป็น ตัวตนแก่นแท้ ในรูปธรรมมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ดังนั้น “จิตจักรวาล” จึงทรงเป็นทั้งพระผู้สร้างและทรงเป็นทั้งพระบิดาของทุกสรรพสิ่งภายในเอกภพอันไพศาลนี้

           “จิตจักรวาล” ทรงเป็นผู้ให้โอกาส รูปธรรมทางพลังงานที่เรียกว่า “จิตวิญญาณ” เดินทางข้ามมิติเข้ามาสู่การเกิดเป็นมนุษย์บนดาวเคราะห์โลก เพื่อช่วยกันทำหน้าที่ค้ำจุนความสมดุลของระบบโลก ด้วย “พลังจิต” อันเกิดจากการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกด้านบวก เช่น ความรัก ความเมตตา การอดทน อดกลั้น และให้อภัย เพื่อมอบความรักในแบบต่างๆเหล่านี้ให้แก่กันและกัน ขณะดำเนินชีวิตร่วมกันเป็นสังคม ซึ่งพลังจิตด้านบวก คือ ผลผลิตทางพลังงานในรูปของคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกระบบหนึ่ง อันเกิดจากการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกด้านบวกของมนุษย์ ที่ผลิตสร้างกันขึ้นมาในทุกๆวินาที เพื่อนำไปกระตุ้นจิตสำนึกของดาวเคราะห์โลกให้เกิดการสั่นสะเทือนทางด้านบวกขึ้นมาได้

          ดาวเคราะห์โลกดวงนี้ จะมีความสมดุลได้ก็ต่อเมื่อ จิตสำนึกของดาวเคราะห์จะต้องเกิดการสั่นสะเทือนทางด้านบวกสูงสุดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น ซึ่งมนุษย์โลกทุกคนที่มีจิตสำนึกเป็นของตนเอง รวมทั้งพืชและสัตว์ทั้งหลายที่มีจิตสัญชาติญาณเป็นของตนเอง ต่างล้วนมีหน้าที่จะต้องสั่นสะเทือนภายในตนเองเพื่อผลิตสร้างพลังงานใหม่ ที่จะนำไปใช้สร้างแรงสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของดาวเคราะห์โลกดังกล่าวนั้นด้วยกันทั้งสิ้น            

โดย: อาจารย์ปริญญา   ตันสกุล MBA, M.S

.http://www.jitchakraval.com/home/images/article_separator.png

 

 

ลิขสิทธิ์ jitchakraval.com

     ไม่ว่าจะเป็นข้อความ บทความ โลโก้ รูปภาพ วีดีโอ เทปบันทึกเสียงรายการ และเนื้อหาใดๆในเว็บไซต์ www.jitchakraval.com ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของนายปริญญา ตันสกุล  การคัดลอก ทำซ้ำ หรือดัดแปลงเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตจากนายปริญญา ตันสกุล ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ถือว่าเป็นการละเมิด พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 จะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ชมรมจิตจักรวาล

   -ต้องการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ใหม่ ที่ถ่ายทอดมาจากองค์จิตจักรวาลดวงใหญ่ พระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลาย เพื่อเป็นแนวทางใหม่ในการปฏิบัติธรรม สำหรับมวลมนุษย์ในยุคพลังงานใหม่
   -แจ้งข่าวสารการชำระโลกครั้งสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อเตรียมกาย เตรียมใจ เตรียมสติปัญญา รอรับเหตุการณ์ที่รุนแรงถึง 56 วัน 8 ราตรี ที่กำลังจะมาถึงก่อนปี ค.ศ. 2030 นี้

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Copyright © 2018. เว็ปไซต์เผยเเพร่องค์ความรู้จากองค์จิตจักรวาล โดย อ.ปริญญา ตันสกุล. Designed by Shape5.com

S5 Box